OPKK - OPKK yrityksenä - Vakiosopimusehdot
 

Vakiosopimusehdot, joita OP-Kiinteistökeskuksissa käytetään

1. Toimeksiantosopimus, asunto-osakkeen myynti

Toimeksiannon sisältö

Toimeksiantaja antaa välitysliikkeelle yksinoikeudella välitettäväksi tämän sopimuksen liitteessä yksilöidyn omaisuuden jäljempänä mainituilla ehdoilla. Välitysliike on oikeutettu välittämään kohdetta tässä sopimuksessa ja sen liitteessä yksilöidyssä kunnossa ja varustein.

Välitysliikkeen tehtävänä on:- arvioida huoneiston todennäköinen velaton kauppahinta kauppahintatilastojen ja/tai markkinatietämyksensä perusteella, sekä ilmoittaa niissä tapahtuvista muutoksista toimeksiantosuhteen aikana- ilmoittaa huoneiston velattoman myyntihinnan arvioinnin perusteet- laatia kohteen myyntimateriaali toimeksiantajan tässä sopimuksessa ja sen liitteissä antamien tietojen sekä myöhemmin mainitun selonottovelvollisuutensa perusteella hankittavien tietojen pohjalta- järjestää myyntiesittelyt- laatia tarjousasiakirjat ja esittää ne toimeksiantajalle - laatia kauppakirja ja varainsiirtoverolaskelma- huolehtia kaupan käytännön järjestelyistä.

Välitysliikkeen on suoritettava välitystehtävä ammattitaitoisesti ja huolellisesti ottaen huomioon sekä toimeksiantajan että ostajan edut.

Välitysliikkeen on annettava toimeksiantajalle kaikki ne tiedot, joiden se tietää tai sen pitäisi tietää vaikuttavan kaupasta päättämiseen tai toimeksiantosopimuksen tekemiseen.

Välitysliikkeen suorituksessa on virhe, jos se ei vastaa sovittua tai kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä annetussa laissa säädettyä.

Myyntihinta ja myyntinäkökohdat

Osapuolet sopivat, että huoneiston velaton myyntihinta on X euroa. Velattomaan myyntihintaan sisältyy huoneistoon mahdollisesti kohdistuva lainaosuus. Lainaosuuden määrä selvitetään isännöitsijäntodistuksesta, jossa oleva lainaosuuden suuruus ei välttämättä vastaa kaupantekohetken tilannetta. Tieto pyritään vielä erikseen tarkistamaan isännöitsijältä kaupantekohetken mukaiseksi. Mikäli lainaosuustieto ei ole saatavissa tai se ei ole hankaluuksitta saatavissa tai se ei ole tarkoituksenmukaisin kustannuksin hankittavissa, tulee välitysliikkeen kuitenkin ilmoittaa toimeksiantajalle mahdollisesta lainaosuuden pienentymisestä ja sen määrää koskevan tiedon mahdollisesta epätarkkuudesta.

Toimeksiannon voimassaoloaika

Toimeksiantosopimus on määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva. Toimeksiannon voimassaolo päättyy kuitenkin aina neljän kuukauden kuluttua voimassaolon alkamisesta. (Ei koske sopimuksia, joissa toimeksiannon kohde kuuluu toimeksiantajan elinkeinotoimintaan).Toimeksiantajalla on oikeus irtisanoa toimeksiantosopimus päättymään heti, jos toimeksiannon mukaisen välitystehtävän toteuttaminen on tullut toimeksiantajan sairauden, toimeksiantajan lähiomaisen tai tähän verrattavan läheisen sairauden tai kuoleman taikka lain tai viranomaisen toimenpiteen vuoksi tai muusta pääasiassa toimeksiantajasta riippumattomasta syystä toimeksiantajalle suhteettoman epäedulliseksi tai epätarkoituksenmukaiseksi. Tämä oikeus toimeksiantajalla on siihen saakka kunnes hän on hyväksynyt ostotarjouksen. Tällaisessa tapauksessa toimeksiantajan on korvattava välitysliikkeelle jo aiheutuneet kohtuulliset kustannukset sovitusta palkkioperusteesta riippumatta. (Irtisanomisoikeus ei koske sopimuksia, joissa toimeksiannon kohde kuuluu toimeksiantajan elinkeinotoimintaan).

Käsirahan vastaanottaminen

Välitysliikkeellä tai tämän edustajalla on oikeus vastaanottaa tehdyn tarjouksen vakuudeksi käsiraha, jonka suuruus on enintään 4 % tarjotusta kauppahinnasta. Kun käsiraha vastaanotetaan, tehdään kirjallinen ostotarjous. Käsirahaa säilytetään välitysliikkeen asiakasvaratilillä kauppakirjan allekirjoittamiseen saakka, jolloin välitysliikkeellä on oikeus kuitata käsirahasta välityspalkkionsa. (Käsirahan määrää koskeva rajoitus ei koske sopimuksia, joissa tarjouksen tekijänä on muu kuin kuluttaja.)

Mikäli toimeksiantaja kieltäytyy tekemästä hyväksymänsä tarjouksen mukaista lopullista kauppaa, välitysliikkeellä on oikeus palauttaa käsiraha ostotarjouksen tekijälle.

Välityspalkkion määrä ja suorittaminen

Välityspalkkion perusteena on toimeksiantajan hyväksymässä ostotarjouksessa oleva tai kauppakirjassa sovittu (mikäli se poikkeaa ostotarjouksesta) kauppahinta tai velaton hinta. Sovitun välityspalkkion lisäksi peritään markkinointikustannuksista ja asiakirjojen hankkimisesta kuluja vastaava määrä tai kiinteä korvaus.

Välitysliikkeellä on oikeus välityspalkkioon, kun toimeksiantaja on hyväksynyt ostotarjouksen.

Jos lopullista kauppaa ei synny ostotarjouksen tekijästä johtuvasta syystä ja hyväksytyn tarjouksen vakuudeksi on maksettu käsiraha, joka jää hyväksytyn tarjouksen perusteella myyjälle, välitysliikkeellä on oikeus puoleen tästä käsirahasta, kuitenkin enintään sovitun välityspalkkion määrään. Tästä huolimatta välitysliikkeellä on oikeus täysimääräiseen palkkioon kaupan myöhemmin toteutuessa toisen ostajan kanssa.

Jos ostotarjouksessa on sovittu vakiokorvauksesta (sopimussakosta) ja toimeksiantajalle syntyy ostotarjouksen perusteella oikeus vakiokorvaukseen (sopimussakkoon), välitysliikkeellä on oikeus puoleen maksetun vakiokorvauksen (sopimussakon) määrästä. Välitysliikkeelle vakiokorvauksesta (sopimussakosta) tuleva osuus voi kuitenkin olla enintään 2 % sovitusta kauppahinnasta. Välitysliikkeelle tuleva osuus voi kaikissa tapauksissa olla enintään sovitun välityspalkkion suuruinen. Tästä huolimatta välitysliikkeellä on oikeus täysimääräiseen palkkioon kaupan myöhemmin toteutuessa toisen ostajan kanssa.

Jos toimeksiantaja toimeksiannon voimassaoloaikana myy tai muuten luovuttaa toimeksiannon kohteena olevan omaisuuden kokonaan tai osittain, välitysliikkeellä on oikeus palkkioon tämän sopimuksen mukaisesti, ellei toisin ole sovittu. Välitysliikkeellä on lisäksi oikeus palkkioon, jos toimeksiantaja ei hyväksy ostotarjousta, joka vastaa tässä toimeksiannossa tai myöhemmin erikseen hyväksyttyjä toimeksiannon ehtoja.

Jos toimeksiantaja ei ole velvollinen maksamaan välityspalkkiota, toimeksiantaja suorittaa välitysliikkeelle korvauksen markkinointikustannuksista ja asiakirjojen hankkimiskuluista, kuitenkin enintään X euroa (sis. alv 22%).

Jos kaksi kohdetta, joista kummastakin välitysliikkeellä on voimassaoleva myyntitoimeksianto, vaihdetaan keskenään, välitysliike on oikeutettu palkkioon kummastakin toimeksiannosta. Mikäli välitysliikkeellä olevat osto- ja myyntitoimeksianto kohtaavat kaupassa edellä mainitulla tavalla, välitysliikkeellä on oikeus vain yhden välityspalkkion määrään.

Välityspalkkio erääntyy maksettavaksi kaupantekotilaisuudessa. Jos välitysliikkeellä on oikeus palkkioon tai korvaukseen erikseen tässä sopimuksessa määritellyillä perusteilla, palkkio tai korvaus erääntyy maksettavaksi 21 päivän kuluttua välitysliikkeen lähettämästä laskusta. Viivästyskorko on korkolain mukainen, tällä hetkellä X %.

Palkkio toimeksiantosopimuksen voimassaoloajan jälkeen

Välitysliikkeellä on oikeus palkkioon, jos välitettävänä olevaa omaisuutta koskeva kauppa päätetään 6 kuukauden kuluessa tämän sopimuksen päättymisestä, ja voidaan olettaa, että kaupan syntymiseen ovat olennaisesti vaikuttaneet välitysliikkeen toimenpiteet toimeksiantosopimuksen voimassaoloaikana. Esimerkiksi tilanteessa, jossa toimeksiantaja myy huoneiston sellaiselle ostajalle, joka on jo toimeksiantosopimuksen voimassaoloaikana käynyt ostoneuvotteluja välitysliikkeen kanssa, voidaan välitysliikkeen toimenpiteiden yleensä katsoa vaikuttaneen olennaisesti kaupan syntymiseen.

Jos toimeksiantaja on tehnyt tämän sopimuksen voimassaoloajan päättymisen jälkeen toimeksiantosopimuksen toisen välitysliikkeen kanssa, hän on kuitenkin velvollinen maksamaan välityspalkkion vain sille välitysliikkeelle, jonka kanssa toimeksiantosopimus oli voimassa, kun toimeksiantaja hyväksyi välitettävästä omaisuudesta tehdyn tarjouksen.

Osapuolten ilmoitukset

Maksamattomien vastikkeiden yhteismäärä toimeksiantosopimuksen tekohetkellä X euroa.

Toimeksiantaja sitoutuu suorittamaan kaikki kaupantekohetkellä maksamatta olevat vastikkeet kauppahinnasta asunto-osakeyhtiölle kaupanteon yhteydessä.

Toimeksiantajan tiedonantovelvollisuus

Toimeksiantaja on tietoinen siitä, että laki velvoittaa hänet antamaan tiedon kaikista tiedossaan olevista ja sopimuksen laatimisen jälkeen tietoonsa tulleista seikoista, joiden voidaan olettaa vaikuttavan ostajan ostopäätökseen. Toimeksiantajan on kerrottava esimerkiksi huoneiston tai asunto-osakeyhtiön rakennusten kuntoon liittyvät seikat, yhtiövastikkeen muutokset ja suunnitteilla olevat korjaukset.

Välitysliikkeen tiedonsaanti

Välitysliikkeellä on kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä annetun lain mukainen selonottovelvollisuus.

Toimeksiantaja valtuuttaa välitysliikkeen pyytämään ja saamaan tähän toimeksiantosopimukseen liittyen pantinhaltijalta tiedot kaikista pantattuihin osakkeisiin liittyvistä sitoumuksista sekä kirjallisen ilmoituksen siitä, millä kauppahinnalla ne voidaan luovuttaa ostajalle.Toimeksiantaja valtuuttaa välitysliikkeen hankkimaan myös kaikki muut kaupanteossa tarvittavat, lain edellyttämät asiakirjat sekä tiedot myyntikohteesta (esim. sähkö-, vesi-, ja energialaskutuksesta sekä mahdollisesti maksamattomista laskuista).

Erimielisyyksien ratkaiseminen

Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla tai esim. kunnallisen kuluttajaneuvojan välityksin, toimeksiantaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.Tätä sopimusta koskeva kanne on käsiteltävä toimeksiantajan Suomessa olevan asuinpaikan käräjäoikeudessa. Jos toimeksiantajan asuinpaikka on ulkomailla, oikeuspaikkana on huoneiston sijaintipaikan käräjäoikeus. Toimeksiantajan suostumuksella kanne voidaan käsitellä välitysliikkeen kotipaikan käräjäoikeudessa.

Muut ehdot

Toimeksiantaja on tietoinen siitä, että tämän sopimuksen tietoja talletetaan välitysliikkeen toimeksiantopäiväkirjaan lain kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä (1075/2000) määräysten mukaisesti. Toimeksiantajan tietoja voidaan tallettaa välitysliikkeen asiakas-rekisteriin henkilötietolain sallimissa puitteissa.

Toimeksiantaja on tietoinen siitä, että hänestä asiakasrekisteriin talletettuja tietoja voidaan käyttää esimerkiksi tutkimus-, tilastointi- ja suoramarkkinointitarkoituksiin. OP-Kiinteistökeskuksella on oikeus luovuttaa toimeksiantajaa ja tätä sopimusta koskevia tietoja osuuspankille tai Helsingin OP Pankki Oyj:lle käytettäväksi markkinointitarkoituksiin.

2. Toimeksiantosopimus, kiinteistön tai vuokraoikeuden (rakennuksineen) myynti

Toimeksiannon sisältö

Toimeksiantaja antaa välitysliikkeelle yksinoikeudella välitettäväksi (jollei muualla ole muuta sovittu) tämän sopimuksen liitteessä yksilöidyn omaisuuden jäljempänä mainituilla ehdoilla. Välitysliike on oikeutettu välittämään kohdetta tässä sopimuksessa ja sen liitteessä yksilöidyssä kunnossa ja varustein.

Välitysliikkeen tehtävänä on:

  • arvioida kohteen todennäköinen kauppahinta kauppahintatilastojen ja/tai markkinatietämyksensä perusteella, sekä ilmoittaa niissä tapahtuvista muutoksista toimeksiantosuhteen aikana
  • ilmoittaa kohteen myyntihinnan arvioinnin perusteet
  • laatia kohteen myyntimateriaali toimeksiantajan tässä sopimuksessa ja sen liitteissä antamien tietojen sekä myöhemmin mainitun selonottovelvollisuutensa perusteella hankittavien tietojen pohjalta
  • järjestää myyntiesittelyt
  • laatia tarjousasiakirjat ja esittää ne toimeksiantajalle
  • laatia kauppakirja
  • huolehtia kaupan käytännön järjestelyistä.

Välitysliikkeen on suoritettava välitystehtävä ammattitaitoisesti ja huolellisesti ottaen huomioon sekä toimeksiantajan että ostajan edut.

Välitysliikkeen on annettava toimeksiantajalle kaikki ne tiedot, joiden se tietää tai sen pitäisi tietää vaikuttavan kaupasta päättämiseen tai toimeksiantosopimuksen tekemiseen.

Välitysliikkeen suorituksessa on virhe, jos se ei vastaa sovittua tai kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä annetussa laissa säädettyä.

Toimeksiannon voimassaoloaika

Toimeksiantosopimus on määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva. Toimeksiannon voimassaolo päättyy kuitenkin aina neljän kuukauden kuluttua voimassaolon alkamisesta. (Ei koske sopimuksia, joissa toimeksiannon kohde kuuluu toimeksiantajan elinkeinotoimintaan).Toimeksiantajalla on oikeus irtisanoa toimeksiantosopimus päättymään heti, jos toimeksiannon mukaisen välitystehtävän toteuttaminen on tullut toimeksiantajan sairauden, toimeksiantajan lähiomaisen tai tähän verrattavan läheisen sairauden tai kuoleman taikka lain tai viranomaisen toimenpiteen vuoksi tai muusta pääasiassa toimeksiantajasta riippumattomasta syystä toimeksiantajalle suhteettoman epäedulliseksi tai epätarkoituksenmukaiseksi. Tällaisessa tapauksessa toimeksiantajan on korvattava välitysliikkeelle jo aiheutuneet kohtuulliset kustannukset sovitusta palkkioperusteesta riippumatta. (Irtisanomisoikeus ei koske sopimuksia, joissa toimeksiannon kohde kuuluu toimeksiantajan elinkeinotoimintaan.)

Käsirahan vastaanottaminen

Välitysliikkeellä tai tämän edustajalla on oikeus vastaanottaa tehdyn tarjouksen vakuudeksi käsiraha, jonka suuruus on enintään 10 % tarjotusta kauppahinnasta. Kun käsiraha vastaanotetaan, tehdään kirjallinen ostotarjous. Käsirahaa säilytetään välitysliikkeen asiakasvaratilillä kauppakirjan allekirjoittamiseen saakka, jolloin välitysliikkeellä on oikeus kuitata käsirahasta välityspalkkionsa. Mikäli toimeksiantaja kieltäytyy tekemästä hyväksymänsä tarjouksen mukaista lopullista kauppaa, välitysliikkeellä on oikeus palauttaa käsiraha ostotarjouksen tekijälle.

Välityspalkkio

Välityspalkkion perusteena on toimeksiantajan hyväksymässä ostotarjouksessa oleva tai kauppakirjassa sovittu (mikäli se poikkeaa ostotarjouksesta) kauppahinta. Sovitun palkkion lisäksi peritään markkinointikustannuksista ja asiakirjojen hankkimisesta sopimuksessa eritellyn mukaisesti. Kaupanvahvistaja perii kaupanvahvistuksesta menevän maksun ja kulut kaupan osapuolilta.

Välitysliikkeellä on oikeus välityspalkkioon, kun kaupasta on toimeksiannon voimassa ollessa sitovasti sovittu, ellei sopimuksesta muuta johdu. (Kiinteistön osalta sitova sopiminen edellyttää maakaaren 2 luvun 1 §:n mukaista muotoa.)

Jos lopullista kauppaa ei synny ostotarjouksen tekijästä johtuvasta syystä ja hyväksytyn tarjouksen vakuudeksi on maksettu käsiraha, joka jää tarjoussopimuksen perusteella myyjälle, välitysliikkeellä on oikeus puoleen tästä käsirahasta, kuitenkin enintään sovitun välityspalkkion määrään. Tästä huolimatta välitysliikkeellä on oikeus täysimääräiseen palkkioon kaupan myöhemmin toteutuessa toisen ostajan kanssa.

Jos ostotarjouksessa tai esisopimuksessa on sovittu sopimussakosta (vakiokorvauksesta) ja toimeksiantajalle syntyy sen perusteella oikeus sopimussakkoon (vakiokorvaukseen), välitysliikkeellä on oikeus puoleen maksetun sopimussakon (vakiokorvauksen) määrästä, kuitenkin enintään välityspalkkion määrään. Tästä huolimatta välitysliikkeellä on oikeus täysimääräiseen palkkioon kaupan myöhemmin toteutuessa toisen ostajan kanssa.

Välitysliikkeellä on edellä mainittu oikeus käsirahaan tai sopimussakkoon (vakiokorvaukseen) kiinteistön osalta vain silloin, kun tarjous on tehty ja hyväksytty maakaaren 2 luvun 1 §:n mukaisessa muodossa.

Jos ostaja kiinteistön osalta vetäytyy tekemästään tarjouksesta, jota ei ole tehty maakaaren 2 luvun 1 §:n edellyttämässä muodossa, välitysliikkeellä on oikeus saada toimeksiantajalta kohtuullinen korvaus ostotarjoukseen liittyvistä välitysliikkeelle aiheutuneista kustannuksista sekä työstä. Korvaus erääntyy maksettavaksi kun toimeksiantaja on saanut tarjouksen tekijältä sitä koskevan suorituksen. Tästä huolimatta välitysliikkeellä on oikeus täysimääräiseen palkkioon kaupan myöhemmin toteutuessa toisen ostajan kanssa.

Jos toimeksiantaja toimeksiannon voimassaoloaikana myy tai muuten luovuttaa toimeksiannon kohteena olevan omaisuuden kokonaan tai osittain, välitysliikkeellä on oikeus sopimuksen mukaiseen palkkioon, ellei toisin ole sovittu.

Välitysliikkeellä on lisäksi oikeus sopimuksen mukaiseen palkkioon, jos toimeksiantaja ei hyväksy ostotarjousta, joka vastaa tässä toimeksiannossa tai myöhemmin erikseen hyväksyttyjä toimeksiannon ehtoja, tai jos toimeksiantaja ei tee kauppaa huolimatta hyväksymästään tarjouksesta, kiinteistön osalta siitä riippumatta, onko tarjous tehty ja hyväksytty maakaaren 2 luvun 1 §:n edellyttämässä muodossa. Palkkion perusteena on tehdyssä ostotarjouksessa oleva hinta.

Jos toimeksiantaja ei ole velvollinen suorittamaan välityspalkkiota, toimeksiantaja suorittaa välitysliikkeelle korvauksen markkinointikustannuksista ja asiakirjojen hankkimiskuluista, kuitenkin enintään X euroa (sis. alv 22%).

Jos kaksi kohdetta, joista kummastakin välitysliikkeellä on voimassaoleva myyntitoimeksianto, vaihdetaan keskenään, välitysliike on oikeutettu palkkioon kummastakin toimeksiannosta. Mikäli välitysliikkeellä olevat osto- ja myyntitoimeksianto kohtaavat edellä mainitulla tavalla, välitysliikkeellä on oikeus vain yhden välityspalkkion määrään.

Välityspalkkio erääntyy maksettavaksi kaupantekotilaisuudessa. Jos välitysliikkeellä on oikeus palkkioon tai korvaukseen erikseen määritellyillä perusteilla, palkkio tai korvaus erääntyy maksettavaksi 21 päivän kuluttua välitysliikkeen lähettämästä laskusta. Viivästyskorko on korkolain mukainen, tällä hetkellä X %.

Palkkio toimeksiantosopimuksen voimassaoloajan jälkeen

Välitysliikkeellä on oikeus sopimuksen mukaiseen palkkioon, jos välitettävänä olevaa omaisuutta koskeva kauppa päätetään 6 kuukauden kuluessa tämän sopimuksen päättymisestä, ja voidaan olettaa, että kaupan syntymiseen ovat olennaisesti vaikuttaneet välitysliikkeen toimenpiteet toimeksiantosopimuksen voimassaoloaikana. Esimerkiksi tilanteessa, jossa toimeksiantaja myy kiinteistön sellaiselle ostajalle, joka on jo toimeksiantosopimuksen voimassaoloaikana käynyt ostoneuvotteluja välitysliikkeen kanssa, voidaan välitysliikkeen toimenpiteiden yleensä katsoa vaikuttaneen olennaisesti kaupan syntymiseen.

Jos toimeksiantaja on tehnyt tämän sopimuksen voimassaoloajan päättymisen jälkeen toimeksiantosopimuksen toisen välitysliikkeen kanssa, hän on kuitenkin velvollinen maksamaan välityspalkkion vain sille välitysliikkeelle, jonka kanssa toimeksiantosopimus oli voimassa, kun toimeksiantaja hyväksyi välitettävästä omaisuudesta tehdyn tarjouksen.

Toimeksiantajan tiedonantovelvollisuus

Toimeksiantaja on tietoinen siitä, että laki velvoittaa hänet antamaan tiedon kaikista tiedossaan olevista ja sopimuksen laatimisen jälkeen tietoonsa tulleista seikoista, joiden voidaan olettaa vaikuttavan ostajan ostopäätökseen. Toimeksiantajan on kerrottava esimerkiksi epäillyt kosteus- tai homeongelmat ja puutteet kohteen salaojituksessa tai vesi-, viemäröinti- ja lämmitysjärjestelmissä.

Välitysliikkeen tiedonsaanti

Välitysliikkeellä on kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä annetun lain mukainen selonottovelvollisuus.

Toimeksiantaja valtuuttaa välitysliikkeen pyytämään ja saamaan tähän toimeksiantosopimukseen liittyen pantinhaltijalta tiedot kaikista panttikirjoihin liittyvistä sitoumuksista ja niiden määristä, sekä kirjallisen ilmoituksen siitä, millä kauppahinnalla ne voidaan luovuttaa ostajalle.

Toimeksiantaja valtuuttaa välitysliikkeen hankkimaan myös kaikki muut kaupanteossa tarvittavat, lain edellyttämät asiakirjat sekä tiedot myyntikohteesta (esim. maksuunpantu ja suorittamatta oleva kiinteistövero sekä muut kohteeseen kohdistuvat maksut kuten sähkö-, vesi-, lämpö- ja jätehuoltomaksut ja liittymämaksut).

Erimielisyyksien ratkaiseminen

Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla tai esim. kunnallisen kuluttajaneuvojan välityksin, toimeksiantaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

Tätä sopimusta koskeva kanne on käsiteltävä toimeksiantajan Suomessa olevan asuinpaikan käräjäoikeudessa, ellei toimeksiantaja halua nostaa kannetta kiinteistön sijaintipaikan käräjäoikeudessa. Jos toimeksiantajan asuinpaikka on ulkomailla, oikeuspaikkana on kiinteistön sijaintipaikan käräjäoikeus. Toimeksiantajan suostumuksella kanne voidaan käsitellä välitysliikkeen kotipaikan käräjäoikeudessa.

Muut ehdot

Toimeksiantaja on tietoinen siitä, että tämän sopimuksen tietoja talletetaan välitysliikkeen toimeksiantopäiväkirjaan lain kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä (1075/2000) määräysten mukaisesti. Toimeksiantajan tietoja voidaan tallettaa välitysliikkeen asiakas-rekisteriin henkilötietolain sallimissa puitteissa.

Toimeksiantaja on tietoinen siitä, että hänestä asiakasrekisteriin talletettuja tietoja voidaan käyttää esimerkiksi tutkimus-, tilastointi- ja suoramarkkinointitarkoituksiin. OP-Kiinteistökeskuksella on oikeus luovuttaa toimeksiantajaa ja tätä sopimusta koskevia tietoja osuuspankille tai Helsingin OP Pankki Oyj:lle käytettäväksi markkinointitarkoituksiin.

3. Toimeksiantosopimus, asuinhuoneiston vuokraus

1.Toimeksiantaja antaa välitysliikkeelle tässä toimeksiantosopimuksessa mainitun kohteen yksinoikeudella vuokrattavaksi tässä toimeksiantosopimuksessa ja sen liitteenä olevassa Vuokra-asunnon tiedot -lomakkeessa mainituin tai myöhemmin erikseen sovittavin ehdoin. Toimeksiantaja valtuuttaa välitysliikkeen hankkimaan ja saamaan kaikki tarvittavat tiedot ja asiakirjat vuokrauskohteesta. Toimeksiantaja vakuuttaa antaneensa kaikki ne tiedot huoneistosta, joilla saattaa olla vaikutusta vuokralaisen päätökseen. Toimeksiantaja vakuuttaa olevansa oikeutettu vuokraamaan huoneiston tarvitsematta siihen lupaa tai suostumusta keneltäkään muulta kuin mahdolliselta puolisoltaan. Mikäli toimeksiantaja haluaa välitysliikkeen ilmoituskäytännöstä poikkeavia ilmoituksia tai muita mainoksia, sitoutuu hän korvaamaan tästä aiheutuneet kulut.

2. Välitysliike arvioi vuokran määrän, laatii esitteen, huolehtii kohteen markkinoinnista ja esittelystä, vastaa vuokratarjousten vastaanottamisesta ja vuokralaisten luottotietojen tarkistamisesta sekä laatii vuokrasopimuksen vuokranantajan ja vuokralaisen hyväksymien ehtojen mukaisesti, ellei muuta ole sovittu.

3. Välitysliike saa toimeksiantajan lukuun vastaanottaa vuokralaiselta vuokratarjouksen vakuudeksi varausmaksun.

4. Välitysliike on oikeutettu välityspalkkioon, jos toimeksiantaja sopii vuokrauksesta toimeksiantosopimuksen voimassa ollessa. Jos vuokrauksesta sovitaan kuuden (6) kuukauden kuluessa tämän toimeksiannon päättymisestä, on välitysliikkeellä oikeus välityspalkkioon, mikäli välitysliikkeen tai sen palveluksessa olevien henkilöiden toimenpiteet ovat olennaisesti vaikuttaneet vuokrasopimuksen syntymiseen.

5. Välitysliikkeellä on lisäksi oikeus palkkioon, mikäli toimeksiantaja ei hyväksy vuokratarjousta, joka vastaa tässä toimeksiannossa ja sen liitteenä olevassa Vuokra-asunnon tiedot -lomakkeessa tai myöhemmin erikseen hyväksyttyjä toimeksiannon ehtoja.

6. Jos välitysliikkeen vastaanottama varausraha jää toimeksiantajan hyväksi, on välitysliike oikeutettu välityspalkkioon, jonka suuruus on puolet varausrahan määrästä, kuitenkin enintään toimeksiantosopimuksessa mainittu välityspalkkion määrä.

7. Palkkio erääntyy maksettavaksi vuokrasopimuksen allekirjoitustilaisuudessa, ellei muuta ole sovittu. Kuitenkin jos välitysliikkeen oikeus palkkioon perustuu näiden ehtojen 4)- ja 5)-kohtiin, tai oikeus korvaukseen perustuu välitysliikkeelle aiheutuneisiin kuluihin, palkkio tai kulukorvaus erääntyy maksettavaksi 14 pv kuluessa välitysliikkeen lähettämästä laskusta.

8. Toimeksiantaja on tietoinen siitä, että tämän sopimuksen tietoja talletetaan välitysliikkeen toimeksiantopäiväkirjaan Lain kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä (1075/2000) määräysten mukaisesti.